HOE OM IN TE SKRYF

Beste Skrywer,

Dit is tyd vir die derde US Woordfees-kortverhaalbundel. Bly – in 2016 – asook 2017 se Wys is baie goed deur skrywers en die leserspubliek ondersteun en slegs enkele kopieë van die 2017-bundel is nog te koop. Boonop sal dit in die jare wat voorlê kan dien as ‘n dokument van die tydsgees waarin veral Afrikaanssprekende Suid-Afrikaners hulself bevind.

2017 se wenverhaal – Langsaan, deur Michèle Meyer – word boonop ook as kortfilm verwerk en sal vir die eerste keer by vanjaar se Silwerskermfees te sien wees, met die komplimente van kykNET. Du Toitskloof Wyne, ‘n gewaardeerde Woordfees-vennoot, borg weer die R30 000 wat aan die wenverhaal toegeken word.

Die bundel word in ’n beperkte oplaag uitgegee wat aavanklik slegs by die US Woordfees te koop sal wees. Indien enige eksemplare oorbly sal dit by enkele uitgesoekte boekwinkels beskikbaar gestel word en weer op die volgende jaar se fees te koop wees.

Hiermee die besonderhede vir inskrywings:

 • Slegs Afrikaanse kortverhale sal aanvaar word.
 • Die kompetisie is oop vir alle Suid-Afrikaanse skrywers. Werknemers en familielede van Du Toitskloof Wyne en die US Woordfees word nie toegelaat om deel te neem nie.
 • Slegs een inskrywing van 1 500 tot 3 000 woorde word per skrywer aanvaar.
 • Verhale moet nuutgeskryf wees en nie voorheen op enige platform gepubliseer wees nie.
 • Die skrywers wie se verhale in die bundel opgeneem word, sal elkeen ’n eenmalige betaling van R4 000 teen April 2018 ontvang.
 • Daar sal ongeveer 20 verhale in die bundel gepubliseer word.
 • Die skrywer van die wenverhaal kry prysgeld ter waarde van R30 000.
 • Kopiereg van die verhale berus by die skrywers, maar kopiereg van die bundel setel in die US Woordfees. Indien verhale wat in die bundel opgeneem word ook elders gepubliseer word, moet dit geskied met skriftelike kennisgewing aan die US Woordfees sowel as skriftelike erkenning met publikasie.
 • Gekose bydraes wat nie vir publikasie in die bundel ingesluit word nie, kan na die uitsluitlike diskresie van US Woordfees elders gepubliseer word sonder dat US Woordfees of Du Toitskloof Wyne enige verpligting tot vergoeding in die verband het.  Kopiereg in die verhaal setel in die skrywer wie geïdentifiseer sal word as die outeur daarvan.
 • Kopiereg van vertaalde verhale moet tussen die skrywer en die vertaler uitgeklaar word. Die US Woordfees sal slegs met die skrywer van ‘n verhaal in gesprek tree.
 • Keuring word streng anoniem gedoen. Die skrywer (en vertaler) se naam en kontakbesonderhede moet op die onderstaande inskrywingsvorm ingevul word. Slegs die titel moet op die verhaal verskyn, nie die skrywer se naam nie.
 • Verhale moet in 12pt Times New Roman en 1.5 spasiëring in MS Word formaat aangebied word. Elke bladsy moet genommer wees met die titel van die verhaal duidelik sigbaar.
 • Indien daar enige blatante verwysing na die skrywer in die verhaal gemaak word waaruit beoordelaars sy/haar identiteit kan aflei, sal die verhaal dadelik gediskwalifiseer word.
 • Verhale sal geredigeer word voor publikasie, met goedkeuring daarvan deur die skrywer.

Die sluitingsdatum vir inskrywings is om 16:00 op 30 September 2017.

Stuur inskrywings per e-pos aan Pieter Eksteen pers by pieter.eksteen@za.pwc.com. Geen kompetisienavrae wat na hierdie adres gestuur word, sal beantwoord word nie. Inskrywings wat later as 16:00 op 30 September 2017 ontvang word sal nie in aanmerking geneem word nie. Inskrywings sal met ontvangs erken word.

Vir navrae, stuur ʼn e-pos aan friedaleroux@sun.ac.za – slegs skriftelike navrae sal beantwoord word.

Ons is besonder opgewonde oor hierdie projek, en die samestellers  wag gretig om jou inskrywing te ontvang!

 Met allerbeste groete

Die US Woordfeesspan

Dear Writer,

It is time for the third SU Woordfees short story anthology. Bly (2016) and  Wys (2017)were very well received by both writers and the reading public. Bly is sold out  and only a few copies of Wys are still available.We believe that  in coming years these publications will serve as testament to  the zeitgeist which Afrikaans-speaking South Africans are currently experiencing.

2017’s winning story – Langsaan, by Michèle Meyer – will also be filmed as a short film and be shown for the first time at this year’s Silwerskerm Festival, with the compliments of kykNET. Du Toitskloof Wines, a respected Woordfees partner, will again sponsor the R30 000 prize that will be awarded to the winning entry.

The anthology has a limited print run and initially it will only be for sale at the SU Woordfees in 2018. Should there be any copies left, they will be made available at selected bookshops and also at the 2019  festival.

The details for entry:

 • Only short stories in Afrikaans will be taken into consideration.
 • The competition is open to all South African writers. Employees and family members of Du Toitskloof Wines and the SU Woordfees are not allowed to enter.
 • Only one entry of 1 500 – 3 000 words per person is allowed.
 • Stories must be newly penned and not have been published on any platform previously.
 • The writers whose stories are selected for to be included in the anthology will each receive a once-off amount of R4 000 April 2018.
 • The anthology will include approximately 20 stories.
 • The writer of the winning story will receive prize-money to the value of R30 000.
 • Copyright of the stories remains with the writers but copyright of the anthology will reside with the SU Woordfees. If stories included in the anthology are also published elsewhere, the SU Woordfees must be notified in writing. The SU Woordfees must also be acknowledged in print when the story is published.
 • Entries that have not been included in the anthology can, at the discretion of the SU Woordfees, be published elsewhere without the SU Woordfees or Du Toitskloof Wines being responsible for any form of compensation. The writer who has been identified as the author retains copyright of the story.
 • Copyright of translated stories must be agreed upon by the writer and translator. The SU Woordfees will communicate only with the writer of the story.
 • Judging is done anonymously. The name of the writer (and translator) as well as contact details must be included in the entry form below. Only the title of the story must appear on the story, not the name of the author.
 • Stories must be typed in 12pt Time New Roman and 1.5 spacing in MS Word format. Each page must be numbered and clearly display the title of the story.
 • If the story contains any blatant obvious references to the writer which will enable the reader to identify the writer, the story will be disqualified.
 • Stories will be edited before publication, with agreement of the writer.

The closing date for entries is 30 September 2017 at 16:00.

Send entries via e-mail to Pieter Eksteen at pieter.eksteen@za.pwc.com. No questions regarding the competition sent to this account will be answered. Entries received after 16:00 on 30 September 2017 will not be considered eligible for the competition. All entries will receive an acknowledgement of receipt .

Send all enquiries via e-mail to friedaleroux@sun.ac.za – note that only written queries will be answered.

We are very excited about this project and look forward to receiving your entry.

With the best regards

The Woordfees Team

Bottom Border
Tel: +27.233491601   Fax: +27.233491581   Email: info@dutoitskloof.co.za  
P.O. Box 55, Rawsonville, 6845, South Africa